วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556


      คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้   การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม      เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง   การออกแบบ การนำไปใช้    การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม     สามารถเลือกใช้  ออกแบบ สร้าง    ปรับปรุงนวัตกรรม     เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา        ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี   สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน


วัตถุประสงค์

เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้

      1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้

      2. อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้

      3. อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้

      4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน

      5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้

      6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้

      7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้

      8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้

      9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้

      10. ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้

      11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้

      12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้

                เนื้อหาบทเรียน

      หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา

      หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

      หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน

      หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ

      หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน

      หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

      หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

      หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

      หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)

      หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน                                                  

กิจกรรมการเรียนการสอน
      1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก(Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%

      2. เทคนิควิธีสอน

             2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน

             2.2 การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

             2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น

      - การซักถาม

      - การอภิปราย

      - การทำแบบฝึกหัด

      - การแสดงผลงาน
การบูรณาการกับความพอเพียง
      ความมีเหตุผล

      ความพอประมาณ

      ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี

        - เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

        - เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปัน                                                       
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

          ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่ ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น

          - ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

          - มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ

          - ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์

          - ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน

          - มีความคิดสร้างสรรค์

          - มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย

          - สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่น

แหล่งเรียนรู้
          1. ห้องสมุด

          2. อินเตอร์เน็ต

          3. เอกสารประกอบการสอน

          4. ตัวอย่างเว็บบล็อก

          5. สื่อของจริง ของตัวอย่าง

          6. ชุมชนท้องถิ่น                     
                                         

การวัดและประเมินผล

    1. การวัดผล

          1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %

          1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %

          1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %

          1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %

          1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %

          1.5 สอบปลายภาค 20 %

 
 2. การประเมินผล

          ระดับคะแนน 80 – 100 ค่าระดับคะแนน A

          ระดับคะแนน 75 – 79 ค่าระดับคะแนน B+

          ระดับคะแนน 70 – 74 ค่าระดับคะแนน B

          ระดับคะแนน 65 – 69 ค่าระดับคะแนน C+

          ระดับคะแนน 60 – 64 ค่าระดับคะแนน C                                     

          ระดับคะแนน 55 – 59 ค่าระดับคะแนน D+

          ระดับคะแนน 50 – 54 ค่าระดับคะแนน D

          ระดับคะแนน 0 – 49 ค่าระดับคะแนน E


ความซื่อสัตย์ (integriry)
          
       เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถ(competency)อย่างหนึ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของบุคคล ช่วยให้เกิดความไว้วางใจ น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้และดำเนินงานของบุคคลหรือองค์กร
          
           การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูในภาคเรียนที่2/2554 มุ่งเน้นในการใช้ความซื่อสัตย์เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อกำกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในแบบรายบุคคลและแบบทีม โดยมีเกณฑ์เบื้องต้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 5 ระดับ ดังนี้


                                     ระดับความซื่อสัตย์
        
         1. ระดับตำกว่ามาตรฐานที่กำหนดอย่างมาก
          ให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความจริงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาหรือความเข้าใจผิดหลีกเลี่ยงการตักเตือนหรือแจ้งผู้ที่ทำผิดระเบียบปฏิเสธ/ไม่ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นละเมิดระเบียบหรือกฎเกณฑ์อยู่เสมอ
         
         2. ระดับตำกว่ามาตรฐาน
         ดูแลและรักษาทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นบางครั้งตักเตือนหรือแจ้งผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎเท่าที่จำเป็นไม่ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎของส่วนร่วมเป็นบางครั้ง
       
         3. ระดับมาตรฐานที่กำหนด
         รับฟังและไม่นำข้อมูลของผู้อื่นมาเปิดเผยดูและและรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของส่วนรวมอยู่เสมอไม่นำทรัพย์สินของส่วนรวมมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎอยู่เสมอ
         4. สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
        ไม่เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่อาจสร้างความขัดแย้งหรือปัญหาให้เกิดขึ้นให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมกับกลุ่มคน เวลา และสถานการณ์ตักเตอืนสมาชิกในทีมเมื่อทำผิดระเบียบหรือกฎยอมรับและหาทางแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
         5. สูงเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด
       แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบเห็นผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎปลุกจิตสำนึกให้สมาชิกทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการทำงานนำทรัพย์สินของตนเองมาใช้เพื่อใกรทำงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

              ประโชยน์และคุณค่าของความซื่อสัตย์

      1. ส่งเสริมให้เกิดความเมตตาธรรม
      2. ปราศจากความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
      3. เป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม
      4. ส่งเสริมความรักและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
      5. เป็นพฤติกรรมที่ปราศจากความหวาดระแวง
      6. เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
      7. นำไปสู่ความรักและเคารพในเกียรติของตนเองและบุคคลอื่น
      8. เป็นการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือความรู้สึกคนอื่น
      9. ช่วยรักษาปกป้องผลประโยชน์ของตนเองหรือองค์กรอย่างตรงไปตรงมา
     10. ช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม
     11. ช่วยส่งเสริมความเป็นระเบียบและมีวินัยในตนเองและสังคม
     12. ช่วยสร้างความจริงใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันได้

                              

13 ความคิดเห็น:

 1. หัวบล็อกน่าจะใส่รูปตัวเองที่เรียบร้อยกว่านี้ เนื้อหาพอดีแต่ว่าน่าจะจัดใหม่ให้ดูเรียบร้อย ตัวการ์ตูนเยอะไปหน่อยน่าจะหารูปที่เกี่ยวข้องมาใส่แทนนะ

  ตอบลบ
 2. หัวบล็อกดูเรียบง่าย ตัวหนังสือเด่น ส่วนของเนื้อหา ตัวหนังสือสีสันสดใส แต่บางสีอ่านแล้วแสบตา ควรปรับให้โทนสีอ่อนๆ กว่านี้ ด้านข้าง ตกแต่งได้สวยงาม ครบถ้วน ^^

  ตอบลบ
 3. หัวบล็อกสวยดีจ้า แต่ส่วนของเนื้อหา ปรับเปลี่ยนสีหน่อยนะ เพราะสีมันสว่างตาเกินไปทำให้ปวดตาเวลาอ่านนานๆ ทุกอย่าโอเคแล้ว เนื้อหาแน่นดี โดนรวมดีมากจ้า

  ตอบลบ
 4. หัวบล็อกทำได้ดีมาก ในเรื่องของเนื้อหาดี เหมาะสม แต่ควรจะปรับขนานดตัวอักษร ให้ใหญ่กว่านี้ จะได้ดูน่าสนใจ องค์ประกอบด้านข้้า่งมีทั้ง วีดีโอ และรูปภาพเหมาะสมกับเนื้อหาดี ได้เป็นอย่างดี

  ตอบลบ
 5. หัวบล็อกสวยแล้วครับผม แต่ส่วนของเนื้อหามันสีสันมันตัดกันไปดูเหมือนดูตัวหนังสือมันแสบตาไปคือว่าสีมันตัดกันควรปรับปรุงและขนาดของข้างๆมัน ขนาดไม่เหมอะเท่าไหร่ เนื้อหาก็ดี การออกแบบก็ดูสวยดีดูแล้วสีสันดูตัดกันดี การจัดเรียงบล็อกก็จัดเรียงได้อย่างเป็นระเบียบที่ปรับปรุงคือตัวหนังสือคือสี

  ตอบลบ
 6. สวัสดี "กุ๊ก" จากการที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้ เริ่มจากรูปหัวบล็อกแต่งได้สวยมาก ฟอร์นก็สวยมากแต่ตัวเล็กไปนิดนึง เรื่องเนื้อหาครบสมบูรณ์ มีรูปภาพประกอบที่เข้ากับเนื้อเรื่อง และ องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก มีวีดีโอในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆให้ศึกษาน่าสนใจเหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้ และเนื่อหาในส่วนของความพอเพียงกับความซื่อสัตย์ก็น่าศึกษาเช่นกัน โดยรวมแล้วทำออกมาได้ดีมาก

  ตอบลบ
 7. กุ๊กๆ เริ่มต้นหัวบล๊อกทำได้สวยนะ เนื้อหาครบถ้วนครับ แต่ตัวหนังสือเล็กไปนะและภาพพื้นหลังอยากให้ลองดูที่ภาพพื้นหลังนะมันดูมมืดๆไปนะ แต่ขอชมออกแบบได้สวยมากครับ

  ตอบลบ
 8. สวีสดีครับคุณ กำพล อุบลภาพ
  คอมเม้นผมมีดังนี้ครับ
  1. หน้าปกถือว่าการใช้งานโปรแกรมตัดต่อภาพมีความชำนาญเป็นอย่างดี
  2. พื้นหลังถ้าเปลี่ยนสีจะสวยกว่านี้นะครับ มันยังไงก็ไม่รู้อะ
  3. เนื้อหาครบถ้วนดีมากจร้า
  4. สีตัวอกษรอ่านแล้วลายตาไปนิด ถือว่า Ok ครับ
  5. การจัดรูปแบบต่างๆลงตัวได้เป็นอย่างดี
  6. ลิ้ง Youtube ครบถ้วนหลากหลายมากครับ
  ## สรุป 93 % ทำได้ดีครับ ผ่านๆ ##### จงทำดีแบบนี้ไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ว่าไม่มาดูอีกเลยนะ ##### จบคอมเม้นครับผม...+

  ตอบลบ
 9. สวัสดี กุ๊ก จากการที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้ เริ่มจากหัวบล็อกนะทำได้สวยมากจ๊ะ สีพื้้นหลังก็แปลกใหม่ดีไม่เหมือนใครเลยนะจ๊ะ เนื้อหาครบถ้วนดี แต่ตัวหนังสืออ่านแสบตาไปนิดนะจ๊ ส่วนประกอบข้างๆๆก็น่าสนใจดีเปนระเบียบดีมากจ๊

  ตอบลบ
 10. หัวบล๊อกเด่น ดึงดูดความสนใจแก่ผู้ต้องการเข้ามาศึกษา มีสีสัน ตัวหนังสืออ่านง่าย สบายตาไม่น่าเบื่อในการอ่านมากเกินไป เนื้อหาแน่น วีดีโอแยกเป็นหัวเรื่องอย่างสวยงาม จัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อย ภาพรวมน่าสนใจมาก

  ตอบลบ